ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ޙަބަރު ނުވަތަ ލިޔުން ފޮނުވުން.

ޙަބަރު ނުވަތަ ލިޔުން ފޮނުވުން.

ތިރީގައިވާ ފޯމް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ޙަބަރު ނުވަތަ ލިޔުން ފޮނުވިދާނެއެވެ. ޓައިޕް ކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ ފައިލް އަޕްލޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ލިޔުމާއި ގުޅޭ ފޮޓޯ ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

 

| png | jpg | jpeg | gif | pdf | doc | docx |