ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ޓެކްނޮލޮޖީ

ޓެކްނޮލޮޖީ

މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

Maldives Computer Society - First Meeting

މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮސައިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. “އެމް.ސީ.އެސް” އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންފޮރމޭޝަން އަދި ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެވެ. އެމް.ސީ.އެސް ގެ މަގްސަދަކީ: ކޮމްޕިއިޓިންގ އަދި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވާ ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ސަރުކާރާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި، މިޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށް، ކުރިއެރުމާއި، ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮއްދިނުމެވެ.  މި ބައަދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިންޑޯސް ސްޓޯގައި

މައިކްރޯސޮފްޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ” މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަން” ވިންޑޯސް ސްޓޯގައި ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. މިއެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ކުރިން މައިކްރޯސޮފްޓުންވަނީ “މައިކްރޯސޮފްޓް ސާފޭސް ލެޕްޓޮޕް” އަދި “ސާފޭސް ޕްރޯ ޓޭބްލެޓް” ބާޒާރަށް ނެރިފައެވެ. “މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަން” މިވަގުތު ބޭނުން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި “ވިންޑޯސް 10 އެސް” އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމުގައެވެ. މި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައިވާ ސޮފްޓުވެއާތަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން “މައިކްރޯސޮފްޓް ސާފޭސް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

އިންސާނެއްގެ ބޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

މިވާހަކަ އަޑުއިވުުން މިއީ ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ނުވަތަ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ކަަމަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަޤީގަތެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނެއްގެ ބޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރިޔަށްދާނެއެވެ. އިޓަލީގެ ނިއުރޯސައިންޓިސްޓެއްކަމަށްވާ ސާޖިއޯ ކެނެވޭރޯ އިޢްލާން ކުރެއްވިގޮތުގައި މި މަސައްކަތް 2013 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެންވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައިި ޗައިނާގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއް ކަނެވޭރޯއަށް އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބޯ ބަދަލުކުރުމަށް ރަޝިއާގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އައިފޯން 8އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް: ވަޔަލެސް ޗާޖިން އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު އައިފޯން

އައިފޯން 7 ބާޒާރަށް ނެރުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނަމަވެސް ދެން އަންނަ އައިފޯނަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މީހުން މިހާރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އަދި އައިފޯން 8ގައި ހުންނާނެ ބައެއް ފީޗާތަކާއި އިފްތިތާހު ކުރާނެ ތާރީހާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތައް ވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފައެވެ. އެޕަލްގެ ބާނީ ސްޓީވް ޖޮބްސް އެންމެ ފުރަތަމަ އައިފޯން ބާޒާރަށް ނެރުނީ 29 ޖޫން 2007ގައި ކަމުން މިއަހަރު އައިފޯނުގެ 10 ވަނަ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »