ސިއްޙަތު

އިންސާނެއްގެ ބޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

މިވާހަކަ އަޑުއިވުުން މިއީ ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ނުވަތަ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ކަަމަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަޤީގަތެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނެއްގެ ބޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރިޔަށްދާނެއެވެ. އިޓަލީގެ ނިއުރޯސައިންޓިސްޓެއްކަމަށްވާ ސާޖިއޯ ކެނެވޭރޯ އިޢްލާން ކުރެއްވިގޮތުގައި މި މަސައްކަތް 2013 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެންވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައިި ޗައިނާގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއް ކަނެވޭރޯއަށް އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބޯ ބަދަލުކުރުމަށް ރަޝިއާގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކާން ޖެހޭނީ ކިހާ ކެލަރީއެއް

ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަންނާނީ ކެލަރީސްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކި އުމުރުގެ މީހުންނަށް ކެލަރީސް ބޭނުންވަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ކެލަރީސް ލިބެނީ ކާބޯތަކެތިން ކަމަށް ވާއިރު ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ބަރުދަނެއްގައި ހުރުމަށް ކެލަރީސް ނަގަން ޖެހޭނީ އެ މީހެއްގެ އުމުރާއި އެ މީހެއްގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މިންވަރަކަށެވެ. ވަރަށް ކުރިންސުރެ ބުނަމުން އަންނަނީ އަންހެނަކަށް ނަމަ ދުވާލަކަށް ބޭނުންވާނީ 2000 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ނިދުމަކީ ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް

ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ރަނގަޅަށް ނިދުމާއި ނިދާ ވަގުތުތަކުގެ މުއްދަތަކީ އިންސާނާގެ ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ޔުނިވާސިޓީގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. ތަޖްރިބާތަކަކާއި އިލްމީ ހޯދުންތަކެއްގެ އަލީގައި ވޮޝިންޓަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ރީސާޗަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ރޭގަނޑު މަދުވެގެން 6 ގަޑީއިރާއި 8 ގަޑިއިރާ ދެމެދު މިންވަރަކަށް ނިދުމާއި ދުވާލު ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ނިދުމަކީ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް އިންސާނާއަށް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ދަރިން ނުލިބެނީ ކީއްވެ؟

އެ ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ އެތަކެއް އަހަރެއްވެއްޖެ އެވެ. އަދިވެސް ދަރިއަކު ނުލިބެ އެވެ. ފިރިހެން މީހާގެ އާއިލާ އިން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަނީ އަންހެން މީހާ އަށެވެ. މާފަލަކޮށް ހުންނާތީ އެވެ. ގަވާއިދުން މައްސަރުކަންތައް ނުޖެހޭތީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަންހެން މީހާގެ އާއިލާ އިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ އަކީ ދަނބިދަރި އެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާތީ އެވެ. ކޮފީތަކަށް އަރާތީ އެވެ. ދެ ފަރާތުގެ އާއިލީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »