ސަރުކާރު

ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

މިއުސޫލަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން އަހަރެއްގެތެރޭގައި ޢާމްދަނީލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ ޚާއްސަ އުސޫލެކެވެ. ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޙަކީ 30 ޖޫން 2017 އެވެ. އަދި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 910 ނަމްބަރު ފޯމެވެ. ނަމަވެސް މި ޖޫން މަހުގެ ފަހު ހަފުތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފުތާއެއްކަމަށް ވުމުން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އަމަލީ ފަހު ތާރީޙަކީ 22 ޖުން 2017 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮއްފި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި 16 ޖުލައި 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލައް ފަސްކޮއްފިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކުންފުނިތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބު ތަކާއި ، ޑައިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ، އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިވެސް ވަނީ 16 ޖުލައި 2017 އަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. މީރާ އިން މިގޮތައް ނިންމަވާފައިވަނީ، އީދު ބަންދުގެ ދުވަސް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – މުދާ މަދުވެގެން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާ ނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަސް ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިން ތަކެތި ވިއްކާ އިރު ސްޓޮކްގައި ހުންނަ މުދާ މަދުވުމުން، ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ނަމަ މިފަހަރު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދޫﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަދި ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިން މުދާ ވިއްކާ އަގު ބޮޑު …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އަޔޯރާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާން ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވައިފި

އިންޑިޔަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (އަޔޯރާ)ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޣައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސް ޔާމީން އެގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ. އަޔޯރާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތު އެއްގޮތްކޮށް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »