ފުރަތަމަ ސަފުހާ / މުނިފޫހި ފިލުވުން

މުނިފޫހި ފިލުވުން

އޭނާ އަހަރެންގެ އަގުވަޒަން ނުކުރޭ!

އިންސާނުންނަކީ އަބަދުވެސް އެހެންމީހުންގެ ރުހުމާއި ލޯތްބަށް އެދޭބައެކެވެ. ތަފާތު މީހުންނަށް ލޯބި އިހްސާސަވަނީ ތަފާތު ކަންކަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ލޯބި އިހްސާސްވަނީ އެހެންމީހުން އެމީހަކަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމުންނާއި ހަދިޔާ ދިނުމުންނެވެ. އަނެއްބަޔަކަށް ލޯބި އިހްސާސް ވަނީ ލޯބިން ބުނާ ބަސްތަކުންނާއި ލޯބީގެ އިޝާރާތްތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްމީހުންނަށް ލޯބި އިހްސާސްވަނީ އެހެންމީހުން ތިމާގެ އަގުވަޒަންކުރާ ކަމުގެ އިހްސާސް ވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ކުރާކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ތަޢުރީފް ކުރުމުންނެވެ. “އޭނާ އަހަރެން ކޮއްދޭ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ގޭގައި ކާށި ތެޔޮ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ކާށި ތެލަކީ އޭގެން ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ހިފޭ ފައިދާހުރި ތެލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުރީ ޒަމާނުގައި ކާއެއްޗެހި ތެލުލުމަށް މުޅިންވެސް ބޭނުން ކުރަނީ ކާށި ތެލެވެ. ލޯޝަންގެ ބަދަލު ގައިގައި ލަނީވެސް ކާށި ތެލެވެ. ބޯ އޮމާންކޮށް ރީތިކުރަނީ ކާށިތެލުންނެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ބާޒާރުން ލިބެން ފެށުމުން ދިވެހިން ކާށި ތެޔޮ ބޭނުންކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި މިހާރުވެސް ކާށިތެޔޮ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ކޮންމެ ފިލްމެއްގައި ވެސް އާމިރު ޚާންގެ ޚާއްސަ ސިފައެއް

އާމިރު ޚާނަކީ ކޮންމެ ފިލްމަކަށް ވެސް ޚާއްސަ ތައްޔާރީތަކެއް ވާ އެކްޓަރެކެވެ. އެގޮތުން އާމިރުގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްވި “ދަންގަލް” އަށް އޭނާ ވަނީ 90 ކިލޯ އަށް ހަށިގަޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފިލްމު ނިމުމުން އަލުން އިތުރުވި ބަރުދަން ލުއިކޮށް މިހާރު އަނެއްކާވެސް އާ ފިލްމެއްގެ ތައްޔާރީތައް އޭނާ ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް އާމިރު އަންނަނީ ޖޫން މަހު ފަށާ “ތަގްސް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »