ވިޔަފާރި

ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

މިއުސޫލަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން 10 މިލިއަނަށްވުރެ މަދުން އަހަރެއްގެތެރޭގައި ޢާމްދަނީލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ ޚާއްސަ އުސޫލެކެވެ. ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޙަކީ 30 ޖޫން 2017 އެވެ. އަދި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 910 ނަމްބަރު ފޯމެވެ. ނަމަވެސް މި ޖޫން މަހުގެ ފަހު ހަފުތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފުތާއެއްކަމަށް ވުމުން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އަމަލީ ފަހު ތާރީޙަކީ 22 ޖުން 2017 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮއްފި

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި 16 ޖުލައި 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލައް ފަސްކޮއްފިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކުންފުނިތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބު ތަކާއި ، ޑައިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ، އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިވެސް ވަނީ 16 ޖުލައި 2017 އަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. މީރާ އިން މިގޮތައް ނިންމަވާފައިވަނީ، އީދު ބަންދުގެ ދުވަސް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – މުދާ މަދުވެގެން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާ ނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަސް ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިން ތަކެތި ވިއްކާ އިރު ސްޓޮކްގައި ހުންނަ މުދާ މަދުވުމުން، ބޮޑު އަގުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ނަމަ މިފަހަރު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދޫﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަދި ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިން މުދާ ވިއްކާ އަގު ބޮޑު …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ގެސްޓްހައުސް ޕޮލިސީގެ ހަގީގީ ބޭނުން ކެނޑިފައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވިގެން ދިޔައީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އެކަން ކުރަން ހުއްދަ ދިނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރަށްތރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ސެއިންޓް ރީޖިސް ވޮއްމުލީގެ ފަރުމާއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް

  ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ގްރޫޕު، ސްޓާވުޑްއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސެއިންޓް ރީޖިސް ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގެ އެކްސްޓީރިއާ ފަރުމާއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ވޮއްމުލި ރިސޯޓަށް ލިބުނު “ޕްރީ ވަރސައިޔަ” އެވޯޑަކީ، ފިހާރަ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ހޮޓެލްތަކުގެ އާކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ ފަރުމާތަކަށް ބަލައި، ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެވެ. ފްރާންސްގައި ދޭ މި އެވޯޑަށް ޔުނެސްކޯއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން އޮފް އާކިޓެކްޓްސްއިން އެއްބާރުލުމާއި ސަޕޯޓު ދެއެވެ. ސެއިންޓް ރީޖިސް ވޮށްމުލި …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »