ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަތޮޅު ތަކުން

އަތޮޅު ތަކުން

ޢީދު ތަހުނިޔާ – އުތީމު އާދަމްބެ

Eid Mubarik Poem by Adam Abdul Rahman

ދަތުރު ރޫޙާނީ ނިމުނު އައްސޭރިއަށް ފެތުރީ ހިޔާ ފިތުރުޢީދުގެ ހާ އުފާވެރި ރުކުރުވާ ހެޔޮ ތަހުނިޔާ  ފަރިވިހާ މާމަލުގެ ވަސް ފަތުރާލި ޢީދީ ހުވަދުގައި  ތަރިތަކުން ބަބުޅާ ވިދާ އަލި މަސްރަޙެއްގައި ތަހުނިޔާ އެންމެހައި އަޙުނާއި އުޙުތުން އަރިއަހަށް މާތް މުސްލިމީ  ދެންނެވޭ މީ ލޯބިވެތި ރާގުން މި ޢިދުގެ ތަހުނިޔާ  ވޭތުވީ މޫސުމްގެ ބަރަކާތުން  ދިރުން އީމާނުގައި ހޭދަވުން އެދި ކުރިމަގަށް އުއްމީދު ގައި ކީ ތަހުނިޔާ  01 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

މާރަންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ދިވެހިރާއްޖެ   ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު   މިރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)253/253/2016/125 (  އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ހއ.މާރަންދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައިވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ހއ.ބާރަށުގައި ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ދިވެހިރާއްޖެ ހއ.ބާރަށުގައި ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް   ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސަރަޙައްދުގައިއާއި މިހާރު ހަންތައް ބެހެއްޓިފައިވާ މަސްޖިދުލްޢަމަލު އަދި މަސްޖިދުއްސަލާޙް މިސްކިތުގައިވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ރ. މާކުރަތު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް އީ.އައި.އޭ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ / މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު:  IUL)138-PIS1/1/2017/78)                                                                              އިޢުލާން ރ. މާކުރަތު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓެ އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ  އެންވަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިމަސައްކަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.housing.gov.mv  އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މި …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އެސެމްބްލީ އޭރިޔާގެ ކަރަންޓު ވިޔުގަ ބަދަލުކުރުން

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ / ށ. ކަނޑިތީމު ނަމްބަރ:GS34/2017/12 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މި މަދަރުސާގެ އެސެމްބްލީ އޭރިޔާގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ވީމާ ، މި މަދަރުސާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިމަދަރުސާގެ އެސެމްބްލީ އޭރިޔާގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖޫން 2017 ވާ ހޯމަ   ދުވަހުގެ  13:00 ގައި މިމަދަރުސާއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޖޫން 2017 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ބްރިޖުގެ ހޮޅިތައް ބަހައްޓައިގެން ފަރަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ: އީއައިއޭ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ދަގަނޑު ހޮޅިތައް ފަރުމަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ފަރަށާއި އެ ތަނުގެ ދިރުމަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އީއައިއޭ އިން ދައްކައިފި އެވެ. ބްރިޖުގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ ކުރިން ބިމަށް ފައްތާ ދަގަނޑު ހޮޅިތައް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ގުޅީފަޅު ފަރުމަތީގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 15 ސްޓީލް ކޭސިން އާއި 16 ހޮޅި ހިމެނެ އެވެ. އެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކާން ޖެހޭނީ ކިހާ ކެލަރީއެއް

ބަރުދަން ލުއިކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަންނާނީ ކެލަރީސްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކި އުމުރުގެ މީހުންނަށް ކެލަރީސް ބޭނުންވަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ކެލަރީސް ލިބެނީ ކާބޯތަކެތިން ކަމަށް ވާއިރު ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ބަރުދަނެއްގައި ހުރުމަށް ކެލަރީސް ނަގަން ޖެހޭނީ އެ މީހެއްގެ އުމުރާއި އެ މީހެއްގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މިންވަރަކަށެވެ. ވަރަށް ކުރިންސުރެ ބުނަމުން އަންނަނީ އަންހެނަކަށް ނަމަ ދުވާލަކަށް ބޭނުންވާނީ 2000 …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އޭލެވެލް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ބީޓެކް ތައާރަފްކުރަނީ

އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަންނަ އަހަރު ބީޓެކް އޭލެވެލް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސްކޫލު ނިމިގެން މުޖުތަމައަށް ނުކުންނަ އިރު ފަންނީ ރޮނގުން ވެސް ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އުތުރުކޮރެޔާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދާނެ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (މޭ 24) : ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އުތުރުކޮރެޔާ އިން ދުރުރާސްތާގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދައި ތަޖްރިބާކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ވިންސެންޓް ސްޓީވާޓް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައްރުތައް ހުރަސްކުރާ ފަދަ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ނިއުކްލިޔާ ވޯހެޑް އުފުލާ ގޮތަށް އުފެއްދުމަކީ އުތުރުކޮރެޔާއަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށާ އެކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ވަގުތުކަމުގަ އެވެ. އުތުރުކޮރެޔާގެ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »