އާޓިކަލް

މިނިމަލިޒަމް – މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ ސާދާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި

Minimalist Living

ގޭގައި މާގިނައިން އެއްޗެހި ތޮއްޖެހި ތަރުތީބެއްނެތިފައި ހުރޭ ހެއްޔެވެ؟ ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް އެއްލާލަންވީމާ ހިތަށް އަސަރުކުރޭ ހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގެ ހައްލު ވަރަށް ސާދާއެވެ. ތިމާ ކޮންމެހެން ބޭނުންނޫން އެއްޗަހި ގޭގައި ނުބަހައްޓާށެވެ. ބޭނުންވާ އެއްޗެހީގެ އިތުރަށް އެއްޗެހި ނުގަންނާށެވެ. އަތުގައި ބޭނުން ހިފޭ އެއްޗެއް އޮއްވައި އެންމެ “އަޕްޑޭޓެޑް” ނުވަތަ ފަހުގެ ތަކެތި ގަންނަން ނުވިސްނާށެވެ. ކޮންމެހެން ބޭނުން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ތިންހަތަރު ތަށި ސެޓް ގަނެފައި ނުބަހައްޓާށެވެ. ބަޔެއް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

އޭނާ އަހަރެންގެ އަގުވަޒަން ނުކުރޭ!

އިންސާނުންނަކީ އަބަދުވެސް އެހެންމީހުންގެ ރުހުމާއި ލޯތްބަށް އެދޭބައެކެވެ. ތަފާތު މީހުންނަށް ލޯބި އިހްސާސަވަނީ ތަފާތު ކަންކަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ލޯބި އިހްސާސްވަނީ އެހެންމީހުން އެމީހަކަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމުންނާއި ހަދިޔާ ދިނުމުންނެވެ. އަނެއްބަޔަކަށް ލޯބި އިހްސާސް ވަނީ ލޯބިން ބުނާ ބަސްތަކުންނާއި ލޯބީގެ އިޝާރާތްތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްމީހުންނަށް ލޯބި އިހްސާސްވަނީ އެހެންމީހުން ތިމާގެ އަގުވަޒަންކުރާ ކަމުގެ އިހްސާސް ވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ކުރާކަމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ތަޢުރީފް ކުރުމުންނެވެ. “އޭނާ އަހަރެން ކޮއްދޭ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ބަރު އުޅަނދު ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މި ފެށޭ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކަށް ވެހިކަލްތައް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަަދައި، ބަރު ވެހިކަލް ވަކި ވަގުތެއްގައި ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ރޯދަމަހު މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް ގެނައި ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ރޯދަމަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:30 އަށް ގޭހާއި ފެން އަދި …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ދަރިން ނުލިބެނީ ކީއްވެ؟

އެ ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ އެތަކެއް އަހަރެއްވެއްޖެ އެވެ. އަދިވެސް ދަރިއަކު ނުލިބެ އެވެ. ފިރިހެން މީހާގެ އާއިލާ އިން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަނީ އަންހެން މީހާ އަށެވެ. މާފަލަކޮށް ހުންނާތީ އެވެ. ގަވާއިދުން މައްސަރުކަންތައް ނުޖެހޭތީ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަންހެން މީހާގެ އާއިލާ އިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ އަކީ ދަނބިދަރި އެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާތީ އެވެ. ކޮފީތަކަށް އަރާތީ އެވެ. ދެ ފަރާތުގެ އާއިލީ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – އާ މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން: ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަލަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ދޭން ނިންމީ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 13،000ރ. ދައްކަން މިނިސްޓްރީން އެންގި ކަމަށް …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ތައުބާގެ މާނަ

ޢަރަބި ބަހުގައި ތައުބާގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ އެނބުރި އައުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ނުކިޔަމަންތެރި ކަމާއި ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހުރެފައި، ﷲ ކިޔަމަންތެރި ވެ، ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުމެވެ. ތައުބާ މި ލަފްޒަކީ އަޅުތަކަންނަށް އަދި މާތް ﷲ އަށް ވެސް ނިސްބަތް ކުރެވޭ ލަފްޒެކެވެ. އިންސާނުންނަށް ތައުބާ މި ބަސް ނިސްބަތް ކޮށްފިއްޔާ – މިސާލަކަށް ޢަލީ ﷲ އަށް ތައުބާ ވެއްޖެ- އޭގެ މާނައަކީ، އޭނާ ފާފަ …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »

ނަމޫނާ ލިޔުން – ގެސްޓްހައުސް ޕޮލިސީގެ ހަގީގީ ބޭނުން ކެނޑިފައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވިގެން ދިޔައީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އެކަން ކުރަން ހުއްދަ ދިނީ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރަށްތރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި …

އިތުރައް ވިދާޅުވޭ »