الأربعاء , 26 يناير 2022

ވާހަކަ

އެސިޓީ

އާދަމް ޙުސައިންފުޅު / ރ.ކަނދޮޅުދޫ (ރ.ދުވާފަރު) އާޙްރަތް މަގުތަކުގެ ކާރުބާރުކަން ބޮޑެވެ.ހަމައެހެންމެ ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި މީހުން ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ. މަގުތަކުގައި ވަނީ ހުދުކުލައިގެ ޔުނީފޯރމްތަކެވެ. އަދި އެކުދިންގެ އެހީތެރިންނެވެ. އެހީތެރިންނާއެކު އެއްބަޔަކު ރާސްލާފައި ދާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ދަނީ ފާރުގައި މިންއަޅަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކަށް މައިން ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ވާ މަތިވެރި ޤުރުބާނީ އިހްސާސްކުރެވޭނެއެވެ. މަޑު ފިޔާތޮށި ޓޮޕްކޮޅަކާއި ކަށިމަތި …

އިތުރު ތަފްސީލު »