السبت , 27 نوفمبر 2021

ހަބަރު

When to Replace Bed – The Best Way to Sleep Comfortably and A healthy diet

Most people depend on the warranty offered on their mattresses, not minding whether or not the signs of unwanted wearing contain appeared. Nevertheless, you must know that comfort alone determines the quality of rest https://highratedmattress.com/best-of-mattresses/ you acquire, which has a immediate impact on your general health. You can definitely find …

އިތުރު ތަފްސީލު »

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

12 މާރިޗްވީ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ވަނީ އިޢުލާންކު ރެވިފައެވެ. މިކަމުގެ އިގްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު »

ށ . ނަރުދޫގައިހުރި ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ބޮޑުނިކަގަސް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިގޮތުން 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. މިގަހަކީ އީޕީއޭއިން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ގަސްތަކުގެތެރެއިން ގަހެކެވެ. އެރަށުގެ ފަރާތުން އެގަސް ނެގުމަށް އީޕީއޭ ގައި އެދުމުން ވެސް ހުއްދަނުލިބިގެން އެގަސް ވަނީ ނުނެގިފައެވެ. ތާރީޚުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ށ.ނަރުދޫއަކީ އެންމެ ގިނައިން …

އިތުރު ތަފްސީލު »

މިވަގުތު އިސްކަންދޭނީ ބަލީގެ އައުޓްބްރޭކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 މިވަގުތު އިސްކަންދޭނީ ބަލީގެ އައުޓްބްރޭކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފެށުމާގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެޗް ޕީ އޯ ސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ ފާޠިމަަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 ގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފެށުމުގެ ވިސްނުމެއް މިވަގުތު އެ ސެންޓަރުގެ ނެތްކަމަށެވެ. އި ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް  …

އިތުރު ތަފްސީލު »

Sugar Babies and Sugar Daddies

The glucose dad lifestyle is normally an individualized term that describes a person who has a sugar daddy fetish. This way of living is becoming very popular in today’s contemporary society as ladies are becoming even more demanding inside the relationships they may have with guys. For many women of …

އިތުރު ތަފްސީލު »

ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ އއ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އއ. މަތިވެރީދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހަންމަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ހުސައިން މުހަންމަދު އަވަހާރަވީ ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށް ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ހުސައިން މުހަންމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށްފަހު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެގޮތުން އެ ޕާޓީގައެވެ. ޙުސައިން މުޙައްމަދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށްވެސް ވަރަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ …

އިތުރު ތަފްސީލު »