ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަތޮޅު ތަކުން / ނ. އަތޮޅު / ނަމޫނާ ލިޔުން – މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 20 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ނަމޫނާ ލިޔުން – މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 20 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

gazette-46-82

ކޮމެންޓު ލިޔުއްވާ

ބޭނުން ވާ މައުލޫމާތު *