ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ޚަބަރު / މާދަމާއަކީ 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް

މާދަމާއަކީ 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް

މާދަމާއަކީ 1438(ހ) ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް އަދި ޝައްވާލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. 

މި ފުރުސަތުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ އެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމެވެ.

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައިވެސް ހެނދުނު 7:30 ގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި މޫސުން ތަންދޭނަމަ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން މާލޭގެ މައްޗަންގޮޅީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓު ލިޔުއްވާ

ބޭނުން ވާ މައުލޫމާތު *